Részvételi feltételek

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI     

 1, A Párizs Tours Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 415. és 416 §-ai, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28) Korm. rendelet továbbiakban (rendelet), illetôleg a 214/1996. (XII.23.) Korm. rendelet, és ezek módosításai, továbbá jelen fel­té­telekben foglaltak az irányadók. Jelen részvételi feltételekben foglaltak az utazási szer­­­zô­dés elválaszthatatlan részét képezik. Ugyanezek az általános szerzôdési feltételek al­­kalmazandók abban az esetben is, ha az utazási szerzôdés tárgyát kizárólag s­zá­l­­lás­szolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minôsülô egyéb egyedi szolgáltatás ké­pe­zi.

2, Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásbavételével és az elôleg megfizetésével létrejön az Utas és a Párizs Tours Kft. között a  rendelet szerinti utazási szerzôdés, melyet utasunk az „Utazási szerzôdés” nyomtatvány aláírásával tudomásul vesz. Ha az iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerzôdés csak akkor válik hatályossá, ha irodánk az utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig Utasunk jelentkezését bármikor visszavonhatja, irodánk a befizetett elôleget visszafizeti.

3/a, Az utazáshoz szükséges útlevél, illetve egyéb úti okmányok (pl. szabadjegy, személyi igazolvány) beszerzését az Utas intézi. Kérjük, hogy az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, elôírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi elôírások ...) betartani szíveskedjék. Ezek elmulasztásából eredô többletköltségek, károk az Utast terhelik.

3/b,  Az Utas a társasutazásra jelentkezéssel elismeri, hogy a prospektusban leírt programokon való részvételre alkalmas egészségi-, fizikai állapotban van, azaz - esetleges mozgáskorlátozottsága, világtalansága, stb. -  utastársait nem akadályozza a programokon való részvételben, ill. nem hátráltatja az irodát vagy annak képviselôjét (idegenvezetô, utaskísérô) a vállalt kötelezettségeinek teljesítésében. Ezen felül az Utas nem tart igényt az ilyen módon számára elmaradt program kárpótlására.

4, Amennyiben az Utas magatartásából eredôen irodánkat, vagy annak képviselôjét kár éri, illetôleg az Utas harmadik személynek kárt okoz, a Ptk. XXIX. fejezete alapján közvetlen kártérítési felelôsséggel tartozik. Harmadik személynek az Utas által okozott kárért a Párizs Tours Kft. felelôsséget nem vállal.

5, Az utazás idôtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minôségét, a teljesítés módját és a részvételi  díj összegét a Párizs Tours Kft. által kiadott tájékoztató (prospektus, szórólap, stb.) tartalmazza, amely az utazási szerzôdés elválaszthatatlan részét képezi.

6/a, A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplô szolgáltatások árát (kivéve: repülôtéri illeték, fakultatív program, belépô, felár), a szervezési költséget és az ÁFA összegét foglalja magába.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a programtól eltérô szolgáltatásokat - pl. egyedül utazó utaztatását, amennyiben szobatárs nem jelentkezik az adott útra - csak külön térítés ellenében (egyágyas felár) tudjuk biztosítani. A részvételi díj utasbiztosítást és stornobiztosítást nem tartalmaz.

6/ b, Egyéni repülôjegy foglalás esetén a  megrendelt szolgáltatás árán felül 5.000,-Ft/fô foglalási díj fizetendô.

7/a, A Párizs Tours Kft. által közölt szerzôdött díj  40%-át - elôleget - jelentkezéskor, a szerzôdött díj fennmaradó összegét pedig legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 30 nappal kell befizetni, külön értesítés nélkül. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén megrendelését töröljük. Amennyiben a jelentkezés az  utazás elôtti 30 napon belül történik, úgy a szerzôdött díj teljes összegét kell befizetni.

7/b, A Párizs Tours Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám ( repülôs út esetén 15 fô) hiányában az utazás megkezdése elôtti 20. napig - a befizetett elôleg + a mindenkori jegybanki alapkamat részarányos visszafizetése mellett - a szerzôdéstôl költségtérítés nélkül elállhat.

7/c, Ha a Párizs Tours Kft. a programot a szerzôdés megkötése után lényegesen megváltoztatta, az Utas az utazás megkezdése elôtt, a változás közlésétôl számított 3 napon belül elállhat a szerzôdéstôl.

8/a, Az Utas részérôl történô bármilyen módosítás - úticél, idôpont, stb. - valamint 60 napon kívüli lemondás esetén 2.000.-Ft/fô kezelési költséget számolunk fel.  Foglalást követően a kiállított számlákat nem áll módunkban változtatni avagy 2.000,-Ft/db/alkalom díj ellenében.

8/b, Ha a szerzôdés az utazás során szunik meg, a Párizs Tours Kft. az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és ennek költségeit megelôlegezi. Az intézkedések költsége irodánkat terheli, ha a szerzôdés neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból szunik  meg.

9, Ha az Utast az utazás megkezdését követôen - saját hibájából - jogszabályok megsértése miatt  az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Ha az Utas - nem az elôzô pontokban meghatározott okok miatt - az utazást megelôzôen  a szerzôdéstôl eláll /lemond/, illetve ható­sági elutasítás miatt (útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson,  az alábbi mértéku költségeket (bánatpénz) kell megfizetnie:

60-30 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,

29-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,

14-  8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,

  7 - 4 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,

       3 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a,

       ez alól kivételt képez a nem csoportos repülôjegy foglalás, melyre a 14/c pont vonatkozik.

-Lemondási idô alatt azt az idôpontot kell érteni, amikor az Utas a lemondási nyilatkozatát írásban irodánkba eljuttatja.

-30 napon belüli jelentkezés esetén is a fenti lemondási feltételek az irányadók.

10, Ha az Utas hatósági, orvos vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, hivatalos külföldi kiküldetése miatt nem vehet részt az utazáson, úgy a felmerült lemondási költségeinek megtérítését a biztosító társaságnál kezdeményezheti. Az „Útlemondási biztosítás”, melynek díja a csoportos, szervezett út részvételi díjához, illetve a repülôtéri illeték összegéhez is hozzászámítandó, a jelent­kezéssel egyidejuleg kerül megkötésre irodánkban -a QBE Insurance (Europe) LTD magyarországi fióktelepe által meghatározott feltételek szerint-, ennek díja: a részvételi díj és a repülôtéri illeték 1 %-a.

11/a, Betegség-, baleset- és poggyászkár esetére csoportos vagy egyéni utazási biztosítás irodánkban a QBE Insurance (Europe) LTD magyarországi fióktelepe feltételei szerint köthetô. A biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelôen igazolni kell (pl. jegyzôkönyv, bejelentés). Az utazás során felmerült kárt a Párizs Tours Kft. csoportkísérôjével közölni kell, aki a káreset igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez köteles segítséget nyújtani.

11/b, Utasunkat ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Párizs Tours Kft. alkalmazottja vagy teljesítési partnerünk szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott, a kártérítés alapja a ténylegesen felmerült kár, a kártérítés felsô határa a részvételi díj.

12/a, Ha a Párizs Tours Kft. az utazást nem a szerzôdésnek megfelelôen teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan le­szál­lítani.

12/b, Ha a Párizs Tours Kft. a szerzôdést nem teljesíti, úgy - az Utas kívánsága szerint - köteles a részvételi díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A Párizs Tours Kft. köteles a szerzôdésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerzôdésszeru (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az általában elvárható.

12/c, A Párizs Tours Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vette igénybe.

13/a, A Párizs Tours Kft. üzletpolitikai érdekekbôl a részvételi díj csökkentésének jogát (Last Minute, kiállítási kedvezmény, reklám, egyéb kedvezményes akciók) fenntartja. Az értékesítés során, az idôközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett Utasok részére nem biztosíthatók, részükre visszatérítés nem jár.

13/b,  A prospektusban és honlapunkon található árak az MNB Euro középárfolyam 310 Ft-ig érvényesek. Ezen felüli árfolyam drágulás esetén irodánk fenntartja a jogot az áremelésre. A részvételi díj és illeték árváltoztatása az utazás megkezdése elôtti 20. napig lehetséges, melyrôl utasainkat  írásban tájékoztatjuk. Ha az áremelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas 3 napon belül a szerzôdéstôl díjtalanul elállhat és a befizetett elôleget (részvételi díjat) a Párizs Tours teljes egészében visszatéríti. Az Utas részérôl egyéb kártérítési igény nem követelhetô ebben az esetben.  

14/a,  Az Utasok repülôgéppel történô fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Párizs Tours Kft. közremuködôjeként eljáró légi fuvarozók felelôsségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utas kívánságára a Párizs Tours Kft. köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggô elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési idôpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat.

14/b,  Amennyiben az utazást vis maior - természeti katasztrófa, idôjárás, háború, sztrájk,  terrorizmus, járvány, közlekedési-technikai akadályok - befolyásolják, ezért és ennek következtében elmaradt szolgáltatásokért a Párizs Tours Kft. felelôsséget nem vállal, a felmerülô többletköltségek az Utast terhelik.

14/c, A repülôutakkal kapcsolatosan Utasunk tudomásul veszi:

- a repülôtársaságok utazási feltételei az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak,

- elôre nem közölt közbeesô leszállásra, repülôgép vagy repülôtársaság cserére sor kerülhet,

- az útipoggyász súlya a mindenkori érvényes elôírás szerinti lehet, túlsúly csak a menetrend szerinti gépeken lehetséges,  melyért külön díjat kell fizetni,

-a repülôjárat kiesése, vagy technikai okból történô kimaradása esetén a Párizs Tours Kft. jogosult a szállítást autóbusz,  vonat igénybevételével megoldani.

15, Az utazás során poggyászának ôrizetérôl az Utas köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy  megôrzés céljából irodánk vagy közremuködôje (fuvarozó, szálloda) átvette.

16, Utasunk a szerzôdés hibás teljesítése esetén kifogásait az utazás tényleges befejezését követô 30 napon belül írásban köteles a Párizs Tours Kft. irodájába eljuttatni és bejelentéséhez csatolni a kifogásra okot adó cselekmény helyszínén a kísérôvel vagy a szolgáltató által felvett és igazolt jegyzôkönyvet, dokumentumot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kifogásra okot adó eseményt az idegenvezetôvel (csoportkísérôvel) haladéktalanul

közölni kell, mert a közlések késedelmébôl eredô kárért a Ptk.307.§./1.bek. alapján az Utas felel.

17, A Párizs Tours Kft. fenntartja jogát a szálloda kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegu és értéku programokra való felcserélésére kivételes esetekben. Közlekedési vállalatok késése, szolgáltatásainak elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért a Párizs Tours Kft-t felelôsség nem terheli.

18,  A Párizs Tours Kft. által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének. Fenti Utazási Szerzôdés valamennyi 2015. január 1. utáni Párizs Tours Kft. által szervezett utazásra érvényes.

 

Az utazási szerzôdésben foglaltakat megismertem, azt megértve a feltételeket elfogadtam saját és az utazási szerzôdésben felsorolt személyek nevében.

Az alábbiakban a 2010. évi CXXIII.tv. (ÁFA) 206. §-a szerint a megfelelô kocka bejelölésével felelôsséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást:

  • magánszemély utasként, nem adóalanyként veszem igénybe
  • adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végsô felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe  
  • adóalanyként, továbbértékesítési céllal nem ügynökként, nem utasként veszem igénybe.

 

MKEH engedélyszám:      R-00057/1996/2002                       

Vagyoni biztosíték:          QBE Insurance (Europe) LTD magyarországi fióktelepe                 

Cégjegyzékszám:            Cg.01-09-464597 (Fôv. Bíróság mint Cégbíróság)

Adószám:                    12086964-2-41

Telephely:                               1061 Budapest, Jókai tér 7.

 

Nagy Gábor

tulajdonos, ügyvezetô, 

Párizs Tours Kft.